Robimy miejsce dla natury

Naszym zdaniem najprostszą formą wspierania natury jest dziś dbanie o lasy. To one stabilizują klimat i są ostoją dla bioróżnorodności.

Uważamy, że życie nie istnieje bez natury. Wspieramy ją w powrocie na ścieżkę prowadzącą do nieskrępowanej wolności.

1

Oddajemy ziemię naturze

Natura sama regeneruje się w optymalny sposób. Nasza Fundacja chce wspierać ją w tym procesie. Oddajemy ziemię naturze na dwa sposoby: tworzymy młode bioróżnorodne lasy liściaste i chronimy dojrzałe, już istniejące ekosystemy, które mają wysoką wartość przyrodniczą. Wierzymy, że te dwa elementy pomogą naturze w regeneracji, odpoczęciu od wszechobecnej antropopresji.
Z Lasów Na Zawsze nie pozyskuje się drewna i mogą rozwijać się w nieskrępowany i dziki sposób. Mają służyć naturze, której człowiek jest integralną częścią, a nie gospodarce. Wspieramy ekosystemy leśne z myślą o przyszłych pokoleniach.

2

W bioróżnorodności siła

W bioróżnorodności
siła

Przez dziesiątki lat gospodarczej eksploatacji, lasy w Polsce, w dużej mierze stały się monokulturami sosnowymi o bardzo ubogim runie leśnym. Właśnie dlatego sadzimy różne rdzenne gatunki drzew liściastych i krzewów, aby nasze lasy były bioróżnorodne i dzięki temu bardziej odporne na czynniki środowiskowe. W ten sposób zwiększamy bioróżnorodność nie tylko danego obszaru, ale w dłuższej perspektywie również terenów przyległych. Bo to bioróżnorodność jest skarbem, o który szczególnie powinniśmy dbać. Dlatego chronimy także sędziwe i bogate lasy liściaste, które w swoim wnętrzu kryją dziesiątki cennych organizmów i w których wytworzyły się swoiste mikroklimaty. Dojrzałe lasy, które obejmujemy ochroną nie będą poddawane wycinkom, mają trwać w spokoju, zmieniać się w naturalnych cyklach życia. Dzięki temu mamy pewność, że elementy biosfery na danym terenie będą miały szansę przetrwać.

Robimy miejsce dla natury

Oddajemy jej przestrzeń i przywracamy swobodę działania. Naszym zdaniem najprostszą formą wspierania natury jest dziś dbanie o lasy. To one stabilizują klimat i są ostoją dla bioróżnorodności.

Uważamy, że życie nie istnieje bez natury. Wspieramy ją w powrocie na ścieżkę prowadzącą do nieskrępowanej dzikości i wolności.

1

Oddajemy ziemię naturze

Natura sama regeneruje się w optymalny sposób. Nasza Fundacja chce wspierać ją w tym procesie. Oddajemy ziemię naturze na dwa sposoby: tworzymy młode bioróżnorodne lasy liściaste i chronimy dojrzałe, już istniejące ekosystemy, które mają wysoką wartość przyrodniczą. Wierzymy, że te dwa elementy pomogą naturze w regeneracji, odpoczęciu od wszechobecnej antropopresji.
Z Lasów Na Zawsze nie pozyskuje się drewna i mogą rozwijać się w nieskrępowany i dziki sposób. Mają służyć naturze, której człowiek jest integralną częścią, a nie gospodarce. Wspieramy ekosystemy leśne z myślą o przyszłych pokoleniach.

2

W bioróżnorodności siła

W bioróżnorodności
siła

Przez dziesiątki lat gospodarczej eksploatacji, lasy w Polsce, w dużej mierze stały się monokulturami sosnowymi o bardzo ubogim runie leśnym. Właśnie dlatego sadzimy różne rdzenne gatunki drzew liściastych i krzewów, aby nasze lasy były bioróżnorodne i dzięki temu bardziej odporne na czynniki środowiskowe. W ten sposób zwiększamy bioróżnorodność nie tylko danego obszaru, ale w dłuższej perspektywie również terenów przyległych. Bo to bioróżnorodność jest skarbem, o który szczególnie powinniśmy dbać. Dlatego chronimy także sędziwe i bogate lasy liściaste, które w swoim wnętrzu kryją dziesiątki cennych organizmów i w których wytworzyły się swoiste mikroklimaty. Dojrzałe lasy, które obejmujemy ochroną nie będą poddawane wycinkom, mają trwać w spokoju, zmieniać się w naturalnych cyklach życia. Dzięki temu mamy pewność, że elementy biosfery na danym terenie będą miały szansę przetrwać.

3

Naturalne rezerwuary wody

Rozumiemy także szczególną wrażliwość terenów Polski na suszę. Las to naturalny rezerwuar wody, więc chętnie chronimy lasy podmokłe, lub takie, które są pełne martwego drewna i bogate gatunkowo. W procesie sadzenia wybieramy odmiany liściaste dobrze znoszące długie okresy suche. W nowej rzeczywistości klimatycznej to one mają największe szanse przetrwać i stworzyć zrównoważoną strukturę leśną. Często obejmujemy ochroną tereny, które pozwalają na budowanie naturalnej retencji. Bobry to nasi przyjaciele.

4

Magazyny CO2

Las jest naturalnym magazynem dwutlenku węgla. Jest on absorbowany zarówno w pniach drzew, w trakcie ich życia, jak i w glebie, czy tkankach roślin i organizmów współtworzących las. Dlatego tak ważne jest, aby nie naruszać struktury lasu. Jego wycięcie oznacza przerwanie cyklu magazynowania i powrót znaczących ilości CO2 do atmosfery. Ma to szczególne znaczenie w przypadku lasów dojrzałych, które obejmujemy ochroną. Chętnie chronimy lasy podmokłe, olsy, łęgi, a to one są najbardziej skutecznymi magazynami dwutlenku węgla. Sposób, w jaki tworzymy nowe, bioróżnorodne lasy maksymalizuje absorpcję CO2 w długim okresie. Dzięki temu, że z Lasów Na Zawsze nie pozyskuje się drewna, ani nie usuwa się z nich martwych pni, zmagazynowane CO2 ma szansę pozostać w tkankach ekosystemów leśnych na setki lat. Lasy są doskonałym narzędziem ograniczania zmian klimatycznych, to nasi naturalni sprzymierzeńcy.

5

Las to więcej niż drzewa...

…to ekosystem leśny. Potrzebuje także różnych gatunków krzewów, roślin runa leśnego i grzybów. Sadzimy drzewa owocowe i krzewy, które zapraszają na teren ptaki. Preferujemy sadzenie na glebie leśnej, która w podziemnej części zawiera już całą złożoną infrastrukturę grzybów, porostów i bakterii glebowych. Jeśli to tylko możliwe układamy gałęzie w wysokie stosy. To dla ptaków bezpieczna przestrzeń do zatrzymania się, naturalnego roznoszenia nasion i tym samym wzmacniania naszego lasu. Chroniąc lasy dojrzałe, zwracamy uwagę na ich bogactwo gatunkowe i wzajemne powiązania. To w nich możemy znaleźć gatunki zagrożone wyginięciem, rzadkie i niezbadane. Tworząc z nich Lasy Na Zawsze chronimy całą tę piękną złożoność. 

6

Jakość nie ilość

Sadzimy do dwóch tysięcy sadzonek na hektar (4-5 razy mniej niż w lasach gospodarczych). Drzewa nie muszą się ścigać w górę, mogą spokojnie budować system korzeniowy i w pełni rozwinąć korony. Często sadzimy tylko w gniazdach, zostawiając część terenu naturalnej sukcesji. W lasach, które chronimy, nie prowadzimy żadnych prac, skupiamy się jedynie na zabezpieczeniu ich przyszłości i ochronie bogactwa przyrodniczego, które w sobie kryją.

7

Ekologia

Zarówno w chronionych dojrzałych i nowych sadzonych lasach nie używamy środków biobójczych. Sadzimy ekologicznie wprowadzając na dany teren kilka gatunków, dostosowanych do rodzaju gleby. To natura sama dobiera najbardziej odpowiednie sadzonki zdolne do dalszego rozwoju. Naturalna selekcja w dłuższej perspektywie przyczyni się do rozwoju zdrowego ekosystemu leśnego. Nie stosujemy zabiegów naruszających strukturę gleby, bo wiemy, że jest to zabieg degradujący jej zasobność. Dodajemy do korzeni sadzonek mikoryzę, która wspiera rozwój i pomaga odnaleźć się młodym drzewkom w nowym podłożu.

8

Prototypowanie optymalnych rozwiązań

Mamy świadomość, że to natura wie najlepiej, jakie rozwiązania są najbardziej korzystne. Testujemy różne sposoby wspierania przyrody i bioróżnorodności, prowadzimy obserwacje i analizujemy, które z nich są najbardziej skuteczne. Stosujemy różne formy zabezpieczania sadzonek przed zgryzaniem. Czasem sprawdzamy, jak na rozwój lasu wpływa naturalne grodzenie w postaci kolczastych krzewów. Wciąż na nowo konsultujemy dobór gatunków i ich rozmieszczenie. Rozmawiamy z osobami, które swoją wiedzą i doświadczeniem mogą nam pomóc działać lepiej i mądrze wspierać naturę.

9

Wspólnota działania

Tworzymy społeczność Lasów Na Zawsze! Chronimy i sadzimy wspólnie z Wami. Wierzymy, że liczy się nie tylko samo działanie, ale również łączenie ze sobą osób, którym na nich zależy. #TeamUp! Dzięki aktywizacji społecznej i edukacji otwieramy ludzi na kontakt z naturą i przywracamy do niej szacunek. Tworzymy, nie walczymy. Jesteśmy otwarci na współpracę z Partnerami, którzy mają podobny cel. Skupiamy się na pozytywnej stronie naszego działania, rozsiewamy radość, którą daje oddawanie ziemi naturze. 

10

Jesteśmy otwarci

Jesteśmy
otwarci

Lasy Na Zawsze są otwarte dla ludzi. Zapraszamy Was szczególnie do dojrzałych lasów, gdzie już od dziesięcioleci zarządza natura. Chcemy żeby tak zostało, więc w czasie spaceru pamiętaj o leśnym savoir-vivre.
Naszych lasów nie zostawiamy. Monitorujemy ich rozwój i zachodzące w nich zjawiska.
Jesteśmy otwarci na współpracę z ośrodkami naukowymi i autorytetami, które mogą na tej wiedzy także skorzystać i pomóc nam wspierać przyrodę. 

Przeczytaj o ziemi i naszej społeczności!

Co chcesz wyszukać?