Ziemia dla Lasów Na Zawsze

Sadzenie nowych lasów

Zwykle są to nieużytki leżące daleko od zabudowań czy pól, za to w bezpośredniej bliskości innych lasów. Często wybieramy ziemię, gdzie drzewa już zaczęły proces kolonizacji, lub ziemię poleśną. Ta druga ma niewątpliwą przewagę w postaci podziemnej infrastruktury grzybów, bakterii glebowych, porostów, które już czekają na kolejne leśne pokolenie.

Wykonywana przez poprzednich właścicieli wycinka lasów monokulturowych zwykle pozostawia smutny widok. Mimo to wiemy, że dla naszych leśnych maluchów to dobra, bogatsza gleba, a teren ten nie zostanie już poddany wycince. Tym razem rosnący tu Las Na Zawsze będzie cieszył bioróżnorodnością.

Ochrona dojrzałych lasów

Wybieramy takie obszary, które stanowią wartość przyrodniczą. Zawierają mieszane drzewostany, z przewagą gatunków liściastych, które osiągnęły już dojrzały wiek kilkudziesięciu lat. Często są to lasy podmokłe, bo to one są najlepszym magazynem CO2, ale też przebogatą w organizmy biosferą, którą warto chronić.

Finanse

Nasi Partnerzy zawsze decydują na jaki cel chcą przeznaczyć swoje fundusze: ochronę dojrzałych lasów lub sadzenie nowych. Ziemię kupujemy za środki pozyskane w ramach współpracy z Partnerami, lub zebrane od prywatnych darczyńców.

Jasny i transparentny jest także nasz system rozliczeń. Aby łatwiej procedować współprace partnerskie, obok Fundacji założyliśmy także Spółkę Las Na Zawsze Sp. z o.o.. Fundacja jest jedynym właścicielem ziemi, na której rosną Lasy Na Zawsze, natomiast Spółka obsługuje całą cześć operacyjną, komunikacyjną, organizuje sadzenia nowych i celebracje ochrony dojrzałych lasów. 

Proces

Sam proces zakupu ziemi jest długi i bardzo skomplikowany.

To dużo szukania, jeżdżenia, oglądania, oceniania ziemi z przyrodniczego punktu widzenia. To także rozmowy z lokalną społecznością, często z okolicznymi leśnikami. Ważna jest również cena ziemi, ponieważ za zebrane środki chcemy oddać naturze jak najwięcej miejsca.
Jeśli pozytywną ocenę uzyskają wszystkie powyższe aspekty i decydujemy się na zakup ziemi, to po pierwszym akcie notarialnym należy jeszcze cierpliwie poczekać na brak reakcji Lasów Państwowych, które zgodnie z prawem, mają możliwość pierwokupu każdej działki, która jest oznaczona jako las, lub KOWR w przypadku ziemi rolnej.

Las zabezpieczamy na wiele sposobów:

Statutowo

Fundacja jest właścicielem gruntów, na których rosną Lasy Na Zawsze. Najważniejszy dokument Fundacji: Statut zawiera szereg zabezpieczeń.
“§ 11, pkt. 2 Nieruchomości przekazane na rzecz Fundacji oraz zakupione przez Fundacje nie będą dalej zbywane, ani obciążane, a zalesione nie będą podlegać wycinkom i wyrębom, chyba że taki obowiązek będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa.”

Finansowo

Stosujemy zapisy darowizny celowej, która zmusza właściciela, czyli Fundację Las Na Zawsze, do zwrotu darowizny wraz z odsetkami w przypadku wycięcia lasu. To nasza świadoma decyzja, pozwala nam to potwierdzić czystość naszych intencji w przypadku współpracy z Parterami.

Społecznie

Lasy otrzymują własne nazwy, są oznaczane fizycznie oraz na mapach, a społeczności, które je pomagają je tworzyć stają się ich strażnikami. Zachęcamy do odwiedzin Lasów Na Zawsze, monitorowanie ich stanu, obserwowaniu jak rosną i zmieniają się w nieskrępowany sposób, ale z szacunkiem dla natury.

Prawnie

Razem z innymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody pracujemy nad wprowadzeniem do polskiego prawodawstwa terminu Obszarów Społecznie Chronionej Przyrody (OSChP).
Podstawową ideą jest stworzenie możliwości angażowania osób fizycznych i organizacji pozarządowych w twórczy aspekt ochrony przyrody.

OSChP zakłada, że ustanowienie takiego obszaru zależeć będzie wyłącznie od woli właściciela i ograniczać się będzie jedynie do złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego. Minimalny obszar na jakim mógłby powstać OSChP to 0,1 hektara.
OSChP będzie mógł być wykorzystywany wyłącznie niekomercyjnie, a jego zniesienie lub zmniejszenie będzie możliwe w przypadku konieczności realizacji inwestycji celu publicznego.

Obecnie polskie prawo nie rozpoznaje w przystępny sposób sytuacji, w której właściciel ziemi chce na niej przywrócić naturalne ekosystemy. Nie otrzymuje on także żadnego wsparcia w tym zakresie. Procedura tworzenia rezerwatu jest złożona i sformalizowana, a do tego możliwa tylko w celu ochrony istniejących obszarów zachowanych w stanie naturalnym. O ile złożoność i czasochłonność takiej procedury jest absolutnie zasadna w przypadku ustanawiania rezerwatu przyrody na cudzym terenie, o tyle nie powinna mieć zastosowania do obszarów będących własnością wnioskodawcy.

Właściciel ziemi, który chce przeznaczyć swoją własność na obszar ochrony przyrody może to zrobić dzisiaj w oparciu o prawo własności, ale będzie to funkcjonowało bez umocowania prawno-formalnego. Tymczasem w wielu krajach inicjatywy ochrony lub przywracania ekosystemów są powszechne dzięki wsparciu organów państwowych. Można tu wymienić takie kraje jak: Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Finlandia, Niemcy, Japonia, Kenia, Meksyk, Namibia, Korea Południowa, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie będzie funkcjonowało również w Polsce. Wszystkie obszary Lasów Na Zawsze zostaną przekształcone w Obszary Społecznie Chronionej Przyrody jak tylko takie rozwiązanie zostanie zaimplementowane w polskim prawie. 

Kiedy sadzimy nowe Lasy Na Zawsze?

Lasy sadzimy dwa razy do roku, bo taki rytm dyktuje nam natura. Sadzimy wtedy, kiedy w drzewach procesy wegetacji są spowolnione, a jednocześnie nie ma mrozu. Tymi właściwymi momentami są więc wczesna wiosna oraz późna jesień.

Sadzimy małe sadzonki, bo takie najlepiej się przyjmują. Przez pierwsze trzy lata sadzonki intensywnie rozwijają systemy korzeniowe w glebie. W tym procesie natura wybiera te, które najlepiej przystosowane są do danego otoczenia i będą miały szansę rozwinąć się, by zasiedlić resztę wolnego obszaru.

Kiedy chronimy dojrzałe Lasy Na Zawsze?

Ochrona lasów nie ma tak określonego rytmu. Chronimy Zawsze… zawsze wtedy, gdy uda nam się zgromadzić środki na większy obszar – min. 1 ha, lub gdy porozumiemy się z Partnerem, który ma wolę objęcia ochroną dojrzałego lasu. Nasze działania polegają na znalezieniu odpowiedniej działki z istniejącym i cennym lasem i przeprowadzeniu procesu zakupu. Aż do szczęśliwego finału, kiedy staje się on Lasem Na Zawsze.

Co chcesz wyszukać?