Regulamin płatności elektronicznych -
darowizn pieniężnych

Niniejszy regulamin reguluje zasady darowizn pieniężnych drogą elektroniczną przez Las Na Zawsze, polegających na umożliwieniu Darczyńcom przekazania pieniędzy na cele statutowe Fundacji Las Na Zawsze.

Słowniczek

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony: lasnazawsze.org.pl w celu przekazania darowizny lub wpłaty.

Darowiznie, Wpłacie, należy przez to rozumieć jednorazową lub cykliczną wpłatę pieniędzy przez Darczyńcę na cele statutowe Fundacji Las Na Zawsze, z wykorzystaniem systemu do wpłacania pieniędzy na Stronie www.lasnazawsze.org.pl

Fundacji, należy przez to rozumieć Fundacja Las Na Zawsze, ul. Daimlera 1, 02-460 Warszawa, KRS: 0000804844, NIP: 5213877161.

Las Na Zawsze, należy przez to rozumieć współadminstratorów: Fundacja Las Na Zawsze, ul. Pańska 98 / 102, 00-837 Warszawa, KRS: 0000804844, NIP: 5213877161, REGON: 384410460, mail: kontakt@lasnazawsze.org.pl. i Las Na Zawsze Sp. z o.o., ul. Daimlera 1, 02-460 Warszawa, KRS: 0000932273, NIP: 5272977639, REGON: 520449973, mail: biuro@lasnazawsze.org.pl.

Umowie darowizny, należy przez to rozumieć zobowiązanie do realizacji celów statutowych Fundacji – według wyboru Darczyńcy: do posadzenia nowego lub chronienia dojrzałego lasu zgodnie z aktualnym przelicznikiem dostępnym na Stronie www.lasnazawsze.org.pl  w zamian za przekazaną Darowiznę. Z uwagi na zmienność rynku nieruchomości Las Na Zawsze zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wspomnianych wyżej przeliczników w dowolnym momencie – umieszczając aktualne dane na swojej Stronie www. Dodatkowo Las Na Zawsze może przekazać Darczyńcy grafiki do komunikacji zewnętrznej informującej o partnerstwie w zakresie podjętych wspólnie działań. W przypadku większej liczby wpłat w jednym miesiącu, darczyńca otrzyma takie same grafiki za każdą darowiznę. 

Stronie, należy przez to rozumieć stronę internetową: www.lasnazawsze.org.pl, która jest współadministrowana przez Las na Zawsze. Korzystanie ze strony jest nieodpłatne. Za pośrednictwem strony można przez system Przelewy24 przekazać darowiznę na projekty związane z celami statutowymi Fundacji.

Pakietach, należy przez to rozumieć możliwość wyboru Wpłaty o ściśle zdefiniowanej wysokości, dostępne pod linkiem www.lasnazawsze.org.pl/wspolpraca

Operatorze płatności, należy przez to rozumieć serwis Przelewy24, należący do PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887.

Dowodzie sprzedaży, należy przez to rozumieć wiadomość e-mail potwierdzającą wykonanie Darowizny.

Towarze, należy przez to rozumieć realizację prze Las Na Zawsze wybranego przez Darczyńcę celu statutowego Fundacji w terminach określonych niniejszym Regulaminem.

Informacje podstawowe

Darczyńca ma możliwość wyboru pomiędzy darowizną jednorazową a cykliczną, odnawianą co miesiąc.

Z chwilą dokonania Płatności przez Darczyńcę dochodzi do zawarcia Umowy darowizny.

Las Na Zawsze niezwłocznie potwierdza Darczyńcy fakt zawarcia Umowy darowizny poprzez skierowanie do niego wiadomości e-mail z Dowodem sprzedaży.

Las Na Zawsze jest uprawniony do odmowy realizacji Umowy darowizny, o czym zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta i zwrócić mu wpłacone środki, w następujących przypadkach:

  1. dane wskazane w formularzu są nieprawidłowe;
  2. w trakcie składania Wpłaty doszło do naruszenia postanowień Regulaminu

Realizacja celów statutowych Fundacji

W przypadku Wpłaty na sadzenie nowego lasu: od 1 lutego do 31 lipca Darowizna zostanie wykorzystana w sezonie jesiennym, od 1 sierpnia do 31 stycznia zostanie wykorzystana w sezonie wiosennym. W przypadku wpłaty na ochronę dojrzałego lasu będzie wykorzystana po zebraniu odpowiedniej kwoty umożliwiającej ochronę lasu, maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od wpłaty.

Darczyńca przekazując płatność cykliczną wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez wybranego Operatora Płatności (Przelewy24) z karty płatniczej lub za pomocą BLIK, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

Za moment rozpoczęcia płatności cyklicznych rozumie się uzyskanie pozytywnej autoryzacji płatności.

Darowizna jest realizowana poprzez funkcjonalności oraz system udostępniany przez Operatora płatności Przelewy24, każdorazowo wskazany na www.lasnazawsze.org.pl i w Regulaminie.

W przypadku realizacji Płatności kartą, Płatność jest możliwa poprzez skorzystanie z karty płatniczej: z autoryzacją w czasie rzeczywistym Visa, MasterCard; Maestro oraz Visa Electron, jeżeli bank dopuścił taką możliwość; lub z autoryzacją trzydomenową: Visa, MasterCard i Maestro.

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne https://przelewy24.pl/regulamin.

Transakcje cykliczne oraz jednorazowe realizowane (również przy pomocy kart płatniczych) odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych Przelewy24.

Za usługę pośrednictwa Operator płatności pobiera opłatę w wysokości 0,95% wartości darowizny od każdej zrealizowanej płatności od Darczyńcy.

W przypadku wyboru Płatności Kartą, Karta płatnicza Klienta jest obciążana kwotą zaakceptowaną w formularzu. Płatności są automatycznie odnawialne, a Darczyńca wyraża zgodę na obciążanie jego karty płatniczej w wysokości pierwszej Darowizny.

Akceptując Darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na doręczanie mu Dowodu sprzedaży – potwierdzenia wpłaty Darowizny na adres e-mail wskazany w formularzu. Las Na Zawsze zobowiązuje się do realizacji celów statutowych Fundacji zgodnie z wybranym przez Darczyńcę Towarem w określonych powyżej terminach.

Rezygnacja z płatności cyklicznych

Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można to zrobić za pomocą linka z wiadomości e-mail potwierdzającej Darowiznę lub wchodząc bezpośrednio na stronę rezygnacji z płatności i przesyłając wypełniony formularz rezygnacyjny.

Problemy z płatnościami cyklicznymi

W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności cyklicznych (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres biuro@lasnazawsze.org.pl.

Zmiany kwot Pakietów

Zmiany kwot Pakietów są możliwe.

Darczyńca korzystając z wpłat cyklicznych musi zostać powiadomiony drogą mailową o fakcie zmiany kwot na 30 dni przed wprowadzeniem zmiany, czyli dokonania ściągnięcia płatności z karty płatniczej Darczyńcy.

Jeśli Darczyńca nie wniesienie rezygnacji lub sprzeciwu w okresie 14 dni od przekazania informacji o zmianie ceny, Karta płatnicza Darczyńcy będzie obciążona nową kwotą.

Rezygnację lub sprzeciw związany ze zmianą kwot Darczyńca dokonuje za pomocą linka z wiadomości e-mail dotyczącej wprowadzanych zmian, za pomocą linka z wcześniejszej wiadomości e-mail potwierdzającej płatność lub wchodząc bezpośrednio na Stronę www.lasnazawsze.org.pl/platnosci-rezygnacja i przesyłając wypełniony formularz rezygnacyjny.

Reklamacje i odstąpienia od Umowy darowizny.

W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację (lub odstąpić od Umowy) związaną z wadliwą obsługą płatności przez Operatora płatności. Reklamację należy zgłosić na adres: biuro@lasnazawsze.org.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

W przypadku zwrotu darowizny Operator płatności nie zwraca prowizji.

Zmiany regulaminu i treści strony internetowej

Las Na Zawsze zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Strony i modyfikowania jej, bez uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Jakiekolwiek zmiany w regulaminie wchodzą w życie wraz z umieszczeniem ich na tej Stronie. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy do Las Na Zawsze.

Akceptacja regulaminu

Przekazanie przez Darczyńcę Darowizny za pośrednictwem strony www.lasnazawsze.org.pl jest równoznaczne z jego zgodą na postanowienia niniejszego Regulaminu.

Każdy Darczyńca korzystający z tej Strony zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Ochrona danych osobowych

Szanując prawa Darczyńców Strony oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych, nie ujawniania ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

Las Na Zawsze nie udostępnia żadnych danych osobom trzecim z wyjątkiem tych podmiotów, z którymi współpraca jest niezbędna do realizacji postanowień niniejszego regulaminu.

Współadministratorami danych osobowych są: Fundacja Las Na Zawsze, ul. Pańska 98 / 102, 00-837 Warszawa, KRS: 0000804844, NIP: 5213877161, REGON: 384410460, mail: kontakt@lasnazawsze.org.pl. i Las Na Zawsze Sp. z o.o., ul. Daimlera 1, 02-460 Warszawa, KRS: 0000932273, NIP: 5272977639, REGON: 520449973, mail: biuro@lasnazawsze.org.pl. 

Dane osobowe przetwarzane będą w ramach zawarcia i wykonania umowy darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Darczyńca ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), prawo do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).

Zapisy końcowe

Las Na Zawsze nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania ze Strony w wyniku w szczególności: działania sił wyższych, niezabezpieczenia oprogramowania komputera Użytkownika podłączonego do sieci Internet, przed ingerencją osób trzecich, braku ciągłości świadczenia usług Strony z powodów niezależnych od Lasu Na Zawsze, nieprawidłowego użytkowania Strony, naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez użytkownika.

Wszelkie uwagi, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania Strony Darczyńcy mogą przesyłać na adres: biuro@lasnazawsze.org.pl

Regulamin jest ogólnodostępny i obowiązuje od dnia uchwały Zarządów Las Na Zawsze tj. z dniem 12.09.2022. Las Na Zawsze zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian.

Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Wszystkie kwestie, które nie zostały poruszone w niniejszym Regulaminie regulują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Spis treści

Co chcesz wyszukać?